Kodukord

 • Saabudes külalised registreeritakse vastavalt Eesti Vabariigi turismiseadusele.
 • Majutuse ja muude teenuste eest makstakse ette. Võtmed väljastatakse peale majutuse eest tasumist.
 • Külastaja kannab materiaalset vastutust puhkeküla vara kahjustamise eest.
 • Eseme lõhkumisel hüvitatakse selle kahekordne maksumus, arvestades asenduseseme maksumust.
 • Kaotatud võtmete eest tuleb tasuda 20 €.
 • Prügi visatakse tubades ja õues asuvatesse prügikastidesse. Prahi mahaviskamine ja muul viisil looduse reostamine on keelatud.
 • Keelatud on inventari (toolide, voodite, lampide, patjade, tekkide jms) ümbertõstmine.
 • Boilereid lülitab sisse ja välja administraator.
 • Suitsetamine ainult ettenähtud kohtades. Hoonetes ja tubades ei suitsetata. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha, vaid pannakse tuhatoosi või mõnda muusse selleks ettenähtud kohta.
 • Puhkekülla ei majutata isikuid, kes võivad kahjustada puhkeküla mainet; kes on kahjustanud puhkeküla vara; kes on politseis tagaotsitavad; kes on tugevas alkoholi- või narkootilises joobes; kes on toime pannud ebaseadusliku teo teises hotellis.
 • Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab rendileandjale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata. Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient.
 • Küünalde ja lahtise tulevärgi kasutamine siseruumides, terrassidel ja Lainela Puhkeküla territooriumil on keelatud! Grillimine ja lõkke tegemine ainult kokkuleppel administraatoriga.
 • Lemmikloomi lubatakse Lainela puhkemajadesse administraatori loal ja vaktsineerimistõendi alusel. Koertel tuleb kasutada suukorvi ja rihma. Lemmikloomad voodis ei maga (kui, siis ainult oma kaasatoodud tekiga).
 • Kaasavõetud lemmikloomad ei tohi ohustada ja häirida Lainela külalisi.
 • Saunade kasutamise soovist tuleb teatada administraatorile vähemalt 4 tundi ette. Sauna eest tasutakse enne kütmist. Omavoliline saunade kütmine on keelatud.
 • Kontor on avatud kella 9.00–21.00. Administraatori telefon: +372 5858 2051.
 • Öörahu on Lainela Puhkekülas tööpäevadel kell 22.00–6.00, puhkepäevale eelneval ööl kell 00.00-7.00.
 • Öörahu rikkumiseks loetakse igasugust häirivat lärmi.
 • Kontorist saab infot Lahemaa rahvuspargi, Käsmu ajaloo ja matkaradade kohta.

Külastaja kohustub:

 • mitte kasutama müra tekitavaid ja/või naabreid häirivaid vahendeid (sh ilutulestik), seadmeid vms Lainela, kohaliku omavalitsuse ja muude asutuste eelneva nõusolekuta;
 • tagama puhkeküla sanitaar-, hügieeni-, elektriohutus- ja tuleohutusnõuete täitmise;
 • viivitamatult teatama Lainela esindajale puhkekülas toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võtma viivitamatult tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.

§ 24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine

 • (1) Majutusettevõtte majutusteenuse kasutaja registreeritakse majutusettevõttes külastajakaardi alusel. Majutusteenuse kasutaja kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.
 • (2) Kui majutusteenuse kasutaja on Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, kantakse külastajakaardile tema kohta vähemalt järgmised andmed:

[RT I 2010, 18, 98 – jõust. 16.05.2010]

 • 1) nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress;
 • 2) temaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus;
 • 3) majutusteenuse osutamise aeg.
 • (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isiku kohta kantakse külastajakaardile lisaks eespool nimetatud andmetele reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik.
 • (4) Reisigrupi registreerimiseks võib täita grupi külastajakaardi, kus reisigrupi liikmete kohta esitatakse vastavalt kas käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning reisiettevõtja volitatud isiku nimi ja kontaktandmed. Grupi külastajakaardi allkirjastab reisiettevõtja volitatud isik. Reisiettevõtja vastutab grupi külastajakaardile kantud andmete vastavuse eest temale esitatud dokumentidele.
 • (5) Majutusettevõtte töötaja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks.
 • (6) Külastajakaarte säilitatakse majutusettevõttes kaks aastat nende täitmise päevast arvates.

[RT I 2006, 26, 191 – jõust. 01.08.2006]

Broneeri majutus

Broneeri kohe

NB! broneerimine toimub läbi booking.com lehe, vajalik booking.com kasutajakonto.

 või 

Võta meiega ühendust

Lainela Puhkeküla sööklahoone rekonstrueerimine (sh kaasaegse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning köögitehnika ostmine ja paigaldus)